Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Αθήνα, 1937. Κάλυψη Ιλισού
Ο Κωνσταντίνος Κοτζιάς
Διοικητής Πρωτευούσης επί δικτατορίας Μεταξά
επισκέπτεται τα έργα της κάλυψης Ιλισού
μπροστά από το Παναθηναϊκό Στάδιο