Συγχώνευση και ίδρυση Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Σήμερον την 20ήν Μαίου 1966 και εις τα γραφεία της Δημαρχίας Καλλιθέας συνήλθον οι αντιπρόσωποι των αθλητικών συλλόγων Καλλιθέας Ηρακλέους, Α.Ε. Καλλιθεας και Εσπέρου κατόπιν εντολής των Διοικητικών Συμβουλίων τους και απεφάσισαν την συγχώνευσιν των Σωματείων των, βάσει σχεδίου το οποίον θα επεξεργαστούν αρμόδιαι επιτροπαί.

Οι αντιπρόσωποι των σωματείων
Ηρακλέους (Κερκύρας)
Α.Ε.Κ. (Δεδούσης)
Εσπέρου (Χιουρέας)