Συγχώνευση και ίδρυση Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Δήμαρχος Καλλιθέας

Προς τα Διοικητικά Συμβούλια των Αθλητικών Συλλόγων
Έσπερος,
Ηρακλής,
Φοίνιξ,
Α.Ε.Κ.,
Καλλιθαϊκός,
Άγιος Νικόλαος,
Πυρσός

Την 16ην Ιουλίου 1966 και ώραν 8 μ.μ. θα λάβη χώραν σύσκεψις εις την Δημαρχίαν των εκπροσώπων πάντων των Αθλητικών Σωματείων της πόλεώς μας με θέμα “Συνένωσις των Αθλητικών Δυνάμεων της Καλλιθέας”.

Όθεν παρακαλούμεν όπως αποστείλητε δύο εκπροσώπους σας, με συγκεκριμένας απόψεις ή σχέδια επί του εν λόγω θέματος.

Μετά τιμής
Ι. Γάλλος