Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Χάρτης του Πόντου στην περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.