Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Καλλιθέα, 4 Δεκεμβρίου 1936:
Ο Κ. Κοτζιάς, Διοικητής Πρωτευούσης
επί δικτατορίας Μεταξά (1936-1940),
ανάμεσα σε άνδρες σε επίσκεψή του στην Καλλιθέα.