Αθήνα 2004: Κατανομή μεταλλίων στις Πληθυσμιακές Ομάδες Χωρών

Τελικά Αποτελέσματα
(29 Αυγούστου 2004)
Μετάλλια % των μεταλλίων
Κατηγορίες χωρών με βάση τον πληθυσμό Χρυσά Αργυρά Χάλκινα Χρυσά Αργυρά Χάλκινα
Χώρες με πληθυσμό μέχρι 500.000 1 1 0% 0%
Χώρες με πληθυσμό 500.000 – 1.000.000
Χώρες με πληθυσμό 1.000.000 – 5.000.000 16 15 13 5% 5% 4%
Χώρες με πληθυσμό 5.000.000 – 10.000.000 18 19 35 6% 6% 11%
Χώρες με πληθυσμό 10.000.000 – 50.000.000 96 112 108 32% 37% 33%
Χώρες με πληθυσμό 50.000.000 – 100.000.000 55 55 69 18% 18% 21%
Χώρες με πληθυσμό μεγαλύτερο από 100.000.000 115 100 101 38% 33% 31%
ΣΥΝΟΛΟ 301 301 327 100% 100% 100%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *