Αθήνα 2004: Μετάλλια προς Εισόδημα Χωρών

Τελικά Αποτελέσματα
(29 Αυγούστου 2004)
Ομάδες χωρών με βάση το ετήσιο Μετάλλια % των μεταλλίων
κατά κεφαλή εισόδημα (σε δολλάρια ΗΠΑ) Χρυσά Αργυρά Χάλκινα Χρυσά Αργυρά Χάλκινα
μέχρι 1.000 δολλάρια ΗΠΑ 2 3 5 1% 1% 2%
1.000 – 2.500 δολλάρια ΗΠΑ 14 20 18 5% 7% 6%
2.500 – 5.000 δολλάρια ΗΠΑ 50 29 35 17% 10% 11%
5.000 – 10.000 δολλάρια ΗΠΑ 61 68 91 20% 23% 28%
10.000 – 20.000 δολλάρια ΗΠΑ 38 48 40 13% 16% 12%
20.000 – 30.000 δολλάρια ΗΠΑ 101 94 109 34% 31% 33%
πάνω από 30.000 δολλάρια ΗΠΑ 35 39 29 12% 13% 9%
ΣΥΝΟΛΟ 301 301 327 100% 100% 100%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *